Specialisaties: Dry Needling, EPTE, Echografie, Golf fysiotherapie, Manueel therapie, Medical Taping, Oedeem therapie, Shockwave therapie en Sport fysiotherapie

Voor de regio: Alkmaar, Bergen, Broek op Langedijk, Heerhugowaard, Koedijk, Koggenland, Noord Scharwoude, Obdam, Oudkarspel, Oudorp, Schoorl, Sint Pancras, Tuitjenhorn, Warmenhuizen, Zuid Scharwoude etc.

Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam Afspraak maken.JPG

 
Fysiotherapie Praktijk Heerhugowaard

Middenweg 53
1703 RB Heerhugowaard
072 5712635
[email protected]

Fysiotherapie Praktijk Obdam

Dokter Lohmanstraat 21F
1713 TG Obdam
0226 453100
[email protected]

Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras

De Helling 17
1834 DA Sint Pancras
(072) 564 20 38
[email protected]

 

Privacy Policy

Fysiotherapie Praktijk Heerhugowaard & Obdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Praktijk Heerhugowaard & Obdam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Praktijk Heerhugowaard & Obdam }zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, klik hier

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

- Cliënt gegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Gezondheidsgegevens;

- Verzekeringsgegevens;

- BSN;

- ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

- Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op, klik hier voor contact gegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres;

- Telefoon;

- AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras, Heerhugowaard & Obdam opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

 

 Fysiotherapie Praktijk Sint Pancras

 

Fysiotherapie Praktijk Heerhugowaard

Fysiotherapie Praktijk Obdam

 
Home > AVG
 

Administratie adres

Middenweg 53
1703 RB Heerhugowaard